Tổng quan
Trang web này được điều hành bởi Công ty Vũ Huy Phương. Trên khắp trang web, các thuật ngữ “chúng tôi”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” đề cập đến Công ty Vũ Huy Phương.  Công ty Vũ Huy Phương  cung cấp trang web này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn từ trang web này cho bạn, người dùng, có điều kiện khi bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo nêu ở đây.

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và / hoặc mua thứ gì đó từ chúng tôi, bạn tham gia vào “Dịch vụ” của chúng tôi và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây (“Điều khoản dịch vụ”, “Điều khoản”), bao gồm các điều khoản và điều kiện và chính sách bổ sung được tham chiếu ở đây và / hoặc có sẵn bởi siêu kết nối. Các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng trang web, bao gồm không giới hạn người dùng là trình duyệt, nhà cung cấp, khách hàng, người bán và / hoặc người đóng góp nội dung.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản dịch vụ này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, thì bạn không được truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Nếu các Điều khoản dịch vụ này được coi là một ưu đãi, sự chấp nhận rõ ràng bị giới hạn trong các Điều khoản dịch vụ này.

Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào cửa hàng hiện tại cũng sẽ phải tuân theo Điều khoản dịch vụ. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản Dịch vụ bất cứ lúc nào trên trang này. Chúng tôi có quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Các Điều khoản Dịch vụ này bằng cách đăng cập nhật và / hoặc thay đổi trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang này định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào cấu thành sự chấp nhận những thay đổi đó.

Cửa hàng của chúng tôi được lưu trữ trên Shopify Inc. Họ cung cấp cho chúng tôi nền tảng thương mại điện tử trực tuyến cho phép chúng tôi bán sản phẩm và dịch vụ của mình cho bạn.

Phần 1 – Điều khoản cửa hàng trực tuyến
Theo đồng ý với các Điều khoản dịch vụ này, bạn đại diện cho rằng bạn ít nhất là độ tuổi chiếm đa số ở tiểu bang hoặc tỉnh cư trú của bạn hoặc bạn là độ tuổi chiếm đa số ở tiểu bang hoặc tỉnh cư trú của bạn và bạn đã đồng ý cho chúng tôi cho phép bất kỳ người phụ thuộc nhỏ nào của bạn sử dụng trang web này.
Bạn không được sử dụng sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào cũng như không thể, trong việc sử dụng Dịch vụ, vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn trong luật bản quyền).
Bạn không được truyền bất kỳ sâu hoặc virus hoặc bất kỳ mã nào có tính chất phá hoại.
Vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức Dịch vụ của bạn.

Mục 2 – Điều KIỆN CHUNG
Chúng tôi có quyền từ chối phục vụ bất cứ ai vì bất kỳ lý do gì bất cứ lúc nào.
Bạn hiểu rằng nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được chuyển giao không được mã hóa và liên quan đến (a) truyền qua các mạng khác nhau; và (b) thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của mạng hoặc thiết bị kết nối. Thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa trong quá trình chuyển mạng.
Bạn đồng ý không sao chép, sao chép, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào Dịch vụ hoặc bất kỳ liên hệ nào trên trang web mà dịch vụ được cung cấp mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
Các tiêu đề được sử dụng trong thỏa thuận này chỉ được bao gồm để thuận tiện và sẽ không giới hạn hoặc ảnh hưởng đến các Điều khoản này.

PHẦN 3 – ĐỘ CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ VÀ KỊP THỜI CỦA THÔNG TIN
Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin có sẵn trên trang web này không chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. Tài liệu trên trang web này chỉ được cung cấp cho thông tin chung và không nên dựa vào hoặc sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không tham khảo ý kiến các nguồn thông tin chính, chính xác hơn, đầy đủ hơn hoặc kịp thời hơn. Bất kỳ sự phụ thuộc vào tài liệu trên trang web này đều có nguy cơ của riêng bạn.
Trang web này có thể chứa một số thông tin lịch sử nhất định. Thông tin lịch sử, nhất thiết, không phải là hiện tại và chỉ được cung cấp để tham khảo của bạn. Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của trang web này bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm theo dõi các thay đổi đối với trang web của chúng tôi.

PHẦN 4 – SỬA ĐỔI DỊCH VỤ VÀ GIÁ CHO
CÁC sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Chúng tôi có quyền bất cứ lúc nào để sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần hoặc nội dung nào) mà không cần thông báo bất cứ lúc nào.
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng dịch vụ.

PHẦN 5 – SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ (nếu có)
Một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định có thể có sẵn trực tuyến độc quyền thông qua trang web. Các sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể có số lượng hạn chế và chỉ có thể trả lại hoặc trao đổi theo Chính sách hoàn trả của chúng tôi.
Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để hiển thị chính xác nhất có thể màu sắc và hình ảnh của các sản phẩm của chúng tôi xuất hiện tại cửa hàng. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng màn hình máy tính của bạn hiển thị bất kỳ màu nào sẽ chính xác.
Chúng tôi có quyền, nhưng không bắt buộc, để giới hạn việc bán sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ người, khu vực địa lý hoặc khu vực pháp lý nào. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này trên cơ sở từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi có quyền giới hạn số lượng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp. Tất cả các mô tả về sản phẩm hoặc giá sản phẩm có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi có quyền ngừng bất kỳ sản phẩm nào bất cứ lúc nào. Bất kỳ ưu đãi nào cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được thực hiện trên trang web này đều vô hiệu khi bị cấm.
Chúng tôi không đảm bảo rằng chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác mà bạn mua hoặc thu được sẽ đáp ứng mong đợi của bạn hoặc bất kỳ lỗi nào trong Dịch vụ sẽ được sửa chữa.

PHẦN 6 – ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA THANH TOÁN VÀ THÔNG TIN TÀI KHOẢN
Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng nào bạn đặt với chúng tôi. Theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi có thể giới hạn hoặc hủy bỏ số lượng đã mua cho mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc mỗi đơn đặt hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn đặt hàng được đặt bởi hoặc dưới cùng một tài khoản khách hàng, cùng một thẻ tín dụng và / hoặc đơn đặt hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán và / hoặc vận chuyển. Trong trường hợp chúng tôi thực hiện thay đổi hoặc hủy đơn hàng, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng cách liên hệ với ‑email và/hoặc địa chỉ thanh toán/số điện thoại được cung cấp tại thời điểm đơn hàng được thực hiện. Chúng tôi có quyền hạn chế hoặc cấm các đơn đặt hàng, theo phán quyết duy nhất của chúng tôi, dường như được đặt bởi các đại lý, đại lý hoặc nhà phân phối.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin mua hàng và tài khoản hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua được thực hiện tại cửa hàng của chúng tôi. Bạn đồng ý cập nhật nhanh chóng tài khoản và các thông tin khác, bao gồm địa chỉ email và số thẻ tín dụng và ngày hết hạn của bạn, để chúng tôi có thể hoàn thành giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần thiết.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại Chính sách hoàn trả của chúng tôi.

Phần 7 – CÔNG CỤ TÙY CHỌN
Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không giám sát cũng như không có bất kỳ quyền kiểm soát hoặc đầu vào nào.
Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ như vậy “như hiện tại” và “có sẵn” mà không có bất kỳ bảo đảm, đại diện hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào và không có bất kỳ sự chứng thực nào. Chúng tôi sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các công cụ tùy chọn của bên thứ ba.
Bất kỳ việc bạn sử dụng các công cụ tùy chọn nào được cung cấp thông qua trang web đều hoàn toàn có rủi ro và quyết định của riêng bạn và bạn nên đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc và phê duyệt các điều khoản mà các công cụ được cung cấp bởi (các) nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan.
Trong tương lai, chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ và / hoặc tính năng mới thông qua trang web (bao gồm, phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và/hoặc dịch vụ mới như vậy cũng phải tuân theo các Điều khoản dịch vụ này.

PHẦN 8 – Liên kết của bên thứ
baĐiều nội dung, sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tài liệu từ bên thứ ba.
Liên kết của bên thứ ba trên trang web này có thể hướng bạn đến các trang web của bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc độ chính xác và chúng tôi không đảm bảo và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm nào đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web nào của bên thứ ba hoặc đối với bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của bên thứ ba.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào khác được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web nào của bên thứ ba. Vui lòng xem xét cẩn thận các chính sách và thực tiễn của bên thứ ba và đảm bảo bạn hiểu chúng trước khi bạn tham gia vào bất kỳ giao dịch nào. Khiếu nại, khiếu nại, mối quan tâm hoặc câu hỏi liên quan đến các sản phẩm của bên thứ ba nên được chuyển đến bên thứ ba.

PHẦN 9 – NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI DÙNG, PHẢN HỒI VÀ CÁC BÀI NỘP KHÁC
Nếu, theo yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi một số bài dự thi cụ thể (ví dụ: bài dự thi, đánh giá, ảnh có bài dự thi đánh giá, video có bài dự thi) hoặc không có yêu cầu từ chúng tôi, bạn gửi ý tưởng sáng tạo, đề xuất, đề xuất, kế hoạch hoặc các tài liệu khác, cho dù trực tuyến, qua email, qua thư bưu điện hoặc cách khác (gọi chung,  “bình luận”)bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, bất cứ lúc nào, mà không bị hạn chế, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và sử dụng trong bất kỳ phương tiện nào bất kỳ nhận xét nào mà bạn chuyển tiếp cho chúng tôi. Chúng tôi đang và sẽ không có nghĩa vụ (1) duy trì bất kỳ bình luận nào một cách tự tin; (2) bồi thường cho bất kỳ ý kiến nào; hoặc (3) để trả lời bất kỳ bình luận nào.
Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung mà chúng tôi xác định theo quyết định riêng của chúng tôi là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, phỉ báng, phỉ báng, khiêu dâm, khiêu dâm hoặc phản đối hoặc vi phạm tài sản trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc các Điều khoản dịch vụ này.
Bạn đồng ý rằng ý kiến của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, tính cách hoặc quyền cá nhân hoặc độc quyền khác. Bạn cũng đồng ý rằng ý kiến của bạn sẽ không chứa các tài liệu phỉ báng hoặc bất hợp pháp, lạm dụng hoặc khiêu dâm hoặc chứa bất kỳ vi-rút máy tính hoặc phần mềm độc hại nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan nào. Bạn không được sử dụng ‑địa chỉ email giả, giả vờ là ai đó khác ngoài chính mình hoặc đánh lừa chúng tôi hoặc bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ bình luận nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ nhận xét nào bạn đưa ra và độ chính xác của chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bình luận nào được đăng bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

PHẦN 10 – THÔNG TIN CÁ
NHÂNTTất tất cả việc gửi thông tin cá nhân thông qua cửa hàng được điều chỉnh bởi Chính sách bảo mật của chúng tôi. Để xem chính sách bảo mật của chúng tôi.

PHẦN 11 – LỖI, KHÔNG CHÍNH XÁC VÀ THIẾU SÓT
Có thể có thông tin trên trang web của chúng tôi hoặc trong Dịch vụ có chứa lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mãi, ưu đãi, phí vận chuyển sản phẩm, thời gian vận chuyển và tính khả dụng. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi, không chính xác hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc hủy đơn đặt hàng nếu bất kỳ thông tin nào trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào không chính xác bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước (kể cả sau khi bạn đã gửi đơn đặt hàng).
Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào, bao gồm không giới hạn, thông tin giá cả, trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật. Không có ngày cập nhật hoặc làm mới được chỉ định được áp dụng trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào, nên được thực hiện để chỉ ra rằng tất cả thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào đã được sửa đổi hoặc cập nhật.

Mục 12 – CẤM SỬ DỤNG
Ngoài các lệnh cấm khác được quy định trong Điều khoản dịch vụ, bạn bị cấm sử dụng trang web hoặc nội dung của nó: (a) cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào; b) dụ dỗ người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào; (c) vi phạm bất kỳ quy định, quy tắc, luật pháp hoặc pháp lệnh quốc tế, liên bang, tỉnh hoặc tiểu bang nào; (d) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (e) quấy rối, lạm dụng, xúc phạm, làm hại, phỉ báng, vu khống, chê bai, đe dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia hoặc khuyết tật; (f) gửi thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm; (g) tải lên hoặc truyền vi-rút hoặc bất kỳ loại mã độc nào khác sẽ hoặc có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào sẽ ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của Dịch vụ hoặc của bất kỳ trang web liên quan nào, trang web khác hoặc Internet; (h) Thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; (i) spam, lừa đảo, pharm, cớ, nhện, thu thập dữ liệu hoặc cạo; (j) cho bất kỳ mục đích khiêu dâm hoặc vô đạo đức nào; hoặc (k) can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan nào, các trang web khác hoặc Internet. Chúng tôi có quyền chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan nào của bạn vì vi phạm bất kỳ mục đích sử dụng nào bị cấm.

MỤC 13 – TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH;
Chúng tôi không đảm bảo, đại diện hoặc đảm bảo rằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.
Chúng tôi không đảm bảo rằng kết quả có thể thu được từ việc sử dụng dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy.
Bạn đồng ý rằng thỉnh thoảng chúng tôi có thể xóa dịch vụ trong thời gian không xác định hoặc hủy dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.
Bạn rõ ràng đồng ý rằng việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng dịch vụ của bạn có nguy cơ duy nhất. Dịch vụ và tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua dịch vụ (ngoại trừ như chúng tôi đã nêu rõ) được cung cấp ‘như hiện tại’ và ‘có sẵn’ để bạn sử dụng, mà không có bất kỳ đại diện, bảo hành hoặc điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào, được thể hiện hoặc ngụ ý, bao gồm tất cả các bảo hành ngụ ý hoặc điều kiện về khả năng thương mại, chất lượng thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể, độ bền, chức danh và không vi phạm.
Trong mọi trường hợp, Công ty Vũ Huy Phương, giám đốc, cán bộ, nhân viên, chi nhánh, đại lý, nhà thầu, thực tập sinh, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ hoặc người cấp phép sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thương tích, mất mát, yêu cầu bồi thường hoặc bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt, đặc biệt hoặc hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm, không giới hạn lợi nhuận bị mất, mất doanh thu, tiết kiệm bị mất, mất dữ liệu, chi phí thay thế,  hoặc bất kỳ thiệt hại tương tự nào, cho dù dựa trên hợp đồng, tra tấn (bao gồm cả sơ suất), trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc cách khác, phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào được mua bằng dịch vụ hoặc cho bất kỳ khiếu nại nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào,  hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung (hoặc sản phẩm) nào được đăng, truyền hoặc có sẵn thông qua dịch vụ, ngay cả khi được thông báo về khả năng của họ. Bởi vì một số tiểu bang hoặc khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, ở các tiểu bang hoặc khu vực pháp lý đó, trách nhiệm của chúng tôi sẽ được giới hạn ở mức tối đa được pháp luật cho phép.

PHẦN 14 – Bồi
thườngBạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ công ty vô hại Vũ Huy Phương  và công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác, sĩ quan, giám đốc, đại lý, nhà thầu, người cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, thực tập sinh và nhân viên, vô hại từ bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ vi phạm các Điều khoản dịch vụ này hoặc các tài liệu họ kết hợp bởi  tham khảo, hoặc vi phạm của bạn đối với bất kỳ luật pháp hoặc quyền của bên thứ ba.

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản Dịch vụ này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, điều khoản đó dù sao cũng có thể được thực thi ở mức tối đa được pháp luật hiện hành cho phép và phần không thể thi hành sẽ được coi là bị cắt đứt khỏi các Điều khoản dịch vụ này, việc xác định đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào khác còn lại.
MỤC 16 – CHẤM DỨT

Các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt sẽ tồn tại sau khi chấm dứt thỏa thuận này cho tất cả các mục đích.
Các Điều khoản dịch vụ này có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản Dịch vụ này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi rằng bạn không còn muốn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.
Nếu theo phán quyết duy nhất của chúng tôi, bạn không thành công hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã không tuân thủ bất kỳ thuật ngữ hoặc điều khoản nào của Các Điều khoản Dịch vụ này, chúng tôi cũng có thể chấm dứt thỏa thuận này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản tiền đến hạn và bao gồm cả ngày chấm dứt; và / hoặc theo đó có thể từ chối bạn truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào của chúng).
Mục 17 – TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của các Điều khoản Dịch vụ này sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.
Các Điều khoản dịch vụ này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào được chúng tôi đăng trên trang web này hoặc liên quan đến Dịch vụ tạo thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi và chi phối việc sử dụng Dịch vụ của bạn, thay thế bất kỳ thỏa thuận, thông tin liên lạc và đề xuất trước hoặc đương thời nào, cho dù bằng miệng hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm,  nhưng không giới hạn, bất kỳ phiên bản trước của Điều khoản dịch vụ).
Bất kỳ sự mơ hồ nào trong việc giải thích các Điều khoản Dịch vụ này sẽ không được hiểu chống lại bên soạn thảo.
MỤC 18 –

Điều khoản dịch vụ của Pháp luật điều chỉnh và bất kỳ thỏa thuận riêng biệt nào theo đó chúng tôi cung cấp cho bạn Dịch vụ sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Hoa Kỳ.
PHẦN 19 – THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN DỊCH

VỤBạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản Dịch vụ bất cứ lúc nào tại trang này.
Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, để cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Các Điều khoản Dịch vụ này bằng cách đăng cập nhật và thay đổi trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang web của chúng tôi định kỳ để biết những thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản Dịch vụ này cấu thành việc chấp nhận những thay đổi đó.
MỤC 20 – THÔNG TIN LIÊN HỆ

Các cuộc điều tra về Điều khoản Dịch vụ nên được gửi cho chúng tôi tại support@vuhuyhphuong.com